Face ID ລະບົບສຸດລ້ຳໃນການຈົດຈຳໃບໜ້າແບບສາມມິຕິຂອງ Apple ເປັນຄຸນສົມບັດທີິ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ iPhone X ແຕ່ກັບສ້າງຄວາາມຍຸ່ງຍາກໃນການຊ່ອມແຊມເມື່ອເກີດບັນຫາຂື້ນ.

ລະບົບ TrueDepth camera ເຊິ່ງຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເຄື່ອງເປັນອຸປະກອນສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ iPhone X ມີຄຸນສົມບັດ Face ID ແລະ ຫາກຜູ້ໃຊ້ມີບັນກາໃນການໃຊ້ງານກໍ່ຈະຕ້ອງນຳເຄື່ອງໄປທີ່ Apple Store ຫຼື ສູນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ Apple ເພື່ອທີ່ຈະສົ່ງຊ່ອມແປງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນເທົ່ານັ້ນ ຄວາມຫຍຸ່ງຍາກຄື ຫາກພົບວ່າລະບົບ Face ID ມີບັນຫາເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຄືປົກກະຕິ (ເກີດຈາກຮາດແວ) ຈະຕ້ອງແປງກ້ອງຫຼັງເຊິ່ງເບິ່ງຄືຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Face ID ເທົ່າໃດ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂອງກ້ອງຫຼັງ ແລະ ກ້ອງໜ້ານັ້ນຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າ ກ້ອງຫຼັງຄູ່ຂອງ iPhone X ນັ້ນມີສ່ວນສຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Face ID ຢູ່ ແລະ ຫາກບໍ່ສາມາດຊ່ອມແປງໄດ້ກໍ່ອາດຈະຕ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງໃໝ່ທັງເຄື່ອງແທນ.

ຂ່າວດີຄືບັນຫາ Face ID ນັ້ນຈະເກີດຂື້ນກັບຜູ້ໃຊ້ງານພຽງສ່ວນນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກວ່າ iPhone X ຂອງທ່ານເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້, ເຂົ້າໄປທີ່ ເວັບໄຊຂອງ Apple ແລະ  ຄຼິກທີ່ຄຳວ່າ iPhone > ການຊ່ອມແຊມ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທາງກາຍຍະພາບ > ບໍ່ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວໃນລາຍການ > ໃສ່ລາຍລະອຽດບັນຫາທີ່ພົບ > ນຳເຂົ້າມາຮັບບໍລິການຊ່ອມແປງ.

ເນື່ອງຈາກລະບົບມີຄວາ່ມຊັບຊ້ອນ ຈະບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແຕ່ບາງຊິ້ນສ່ວນ ແຕ່ທາງ Apple ຈະປ່ຽນເຄື່ອງໃໝ່ໃຫ້ເລີຍ.

ໝາຍເຫດ: ປະເທດລາວເຮົາຍັງບໍ່ມີ Apple Store ເພາະສະນັ້ນມັນອາດຈະເຮັດໄດ້ຍາກ ຕ້ອງພົວພັນນຳຮ້ານທີ່ຊື້ມາເພື່ອການແກ້ໄຂຂັ້ນຕົນ.


ທີ່ມາ / ອ້າງອີງ

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here