Businessman working late at computer, using hands-free headphones talking on telephone

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຄີຍຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອໝູ່ ຫຼື ຍາດອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີໃນເລື່ອງຕ່າງໆແລ້ວ ທ່ານອາດຂະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າໜ້າເບື່ອໃນບາງເທື່ອ (ແອັດເປັນປະຈຳ) ທີ່ຈະຕ້ອງມາຊ່ວຍແກ້ໄຂໃຫ້ດ້ວຍການລົມກັນຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖື ແລ້ວນັ່ງອະທິບາຍເປັນຄຳເວົ້າອອກມາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຊ້ຳໄປມາ ແຕ່ຕອນນີ້ Chrome ໄດ້ມີວິທີແກ້ໄຂໃໝ່ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນຮູບແບບຂອງ Chrome Remote Desktop ຜ່ານເວັບ.

ເຊິ່ງວິທີການນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວມຄຸມຄອມພິວເຕີອີກຝັ່ງໜຶ່ງໄດ້ເລີຍຜ່ານທາງເວັບ ເຊິ່ງຈະຕ່າງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ການຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໜ້າຈໍຂອງອີກເຄື່ອງໄດ້ນັ້ນຈະຕ້ອງໂຫຼດແອັບຈາກ Chrome Web Store (ຮ້ານຄ້າຂອງ Chrome) ກ່ອນແລ້ວກົດເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າ interface ຂອງແອັບຂື້ນມາ ເຊິ່ງກວ່າຈະເລີ່ມໄດ້ກໍ່ໃຊ້ເວລາດົນ ແຕ່ຖ້າເຮັດຜ່ານເວັບ ແຕ່ລະຝັ່ງພຽງແຕ່ເຂົ້າໄປທີ່ເວັບ ແລ້ວໃຫ້ຄົນໜຶ່ງຕັ້ງຄ່າຈາກເຄື່ອງມືແລ້ວສ້າງ access code ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ອິີກຝັ່ງເພື່ອໃຊ້ໃນການເຂົ້າລະບົບກໍ່ເຂົ້າໄດ້ແລ້ວ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສ່ວນນີ້ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ມາເພື່ອແທນຕົວແອັບໃນ Chrome ແຕ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ Chrome Remote Desktop ນັ້ນງ່າຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ທີ່ມາ engadget

ອ້າງອີງ adpt.news

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here